sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Hiệp
Giám Đốc - 0903 333 337

CHO THUÊ KHO LẠNH

Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh
Cho thuê kho lạnh

CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN

Chế biến thủy hải sản
Chế biến thủy hải sả...
Chế biến thủy hải sản
Chế biến thủy hải sả...
Chế biến thủy hải sản
Chế biến thủy hải sả...
Cá Nục Đông Lạnh
Cá Nục Đông Lạnh
Cá Sòng Đông Lạnh
Cá Sòng Đông Lạnh
Cá Ngừ Đông Lạnh
Cá Ngừ Đông Lạnh
Cá Bạt Má Đông Lạnh
Cá Bạt Má Đông Lạnh